Duurzaamheid en sociaal karakter van aanvullende pensioenen | 21 januari 2016

Duurzaamheid en sociaal karakter van aanvullende pensioenen

21 januari 2016 om 13u30

Auditorium KBC

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Het Parlement keurt op 17 december 2015 het ontwerp van wet goed over de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en over de versterking van het aanvullende karakter van die pensioenen.

De wet, die het akkoord van de Groep van 10 uitvoert van 16 oktober laatstleden, bestaat uit twee luiken. Enerzijds zijn er maatregelen die de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen moeten garanderen en anderzijds zijn er maatregelen die het aanvullende karakter van de tweede pensioenpijler (de extralegale pensioenen) versterken ten opzichte van de eerste pensioenpijler (de wettelijke pensioenen).

Wat bevat deze nieuwe wet met betrekking tot aanvullende pensioenen ?

Hoe kan de expertise van actuarissen en advocaten, gespecialiseerd in pensioenen, helpen deze materie te begrijpen ?

Op deze en andere vragen wensen BePLA en het IA|BE tijdens dit seminarie een antwoord te geven

Programma - Inschrijvingsformulier

Pérennité et caractère social des pensions complémentaires

Auditoire KBC

avenue du Port, 2 à 1080 Bruxelles

21 janvier 2016 à 13h30

Le Parlement a approuvé le 17 décembre 2015 le projet de loi relatif à la pérennité et au caractère social des pensions complémentaires et au renforcement du caractère complémentaire de ces pensions.

La loi, qui exécute l'accord du Groupe des 10 intervenu le 16 octobre dernier, comporte deux volets. D'une part, il y a les mesures qui visent à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et d'autre part, il y a les mesures qui visent à renforcer le caractère complémentaire du deuxième pilier de pension (les pensions extralégales) par rapport au premier pilier de pension (les pensions légales).

Que contient cette nouvelle loi sur pensions complémentaires ?

Comment l’expertise des actuaires et des avocats spécialisés dans les pensions peut-elle aider à comprendre cette matière ?

C’est à ces questions et à d’autres que BePLA et l’IA|BE souhaitent vous apporter une réponse lors de ce séminaire…

Programme - Formulaire d'inscription