Databank DB2P betreffende de aanvullende pensioenen. Wat is er gewijzigd?

Databank DB2P betreffende de aanvullende pensioenen Wat is er gewijzigd ?

SLIDES

Auditorium KBC Havenlaan 2, 1080 Brussel

8 juni 2017 om 13u30

Sinds 6 december 2016, 10 jaar na de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een databank DB2P betreffende de aanvullende pensioenen, laat het onlinedossier ‘mijn aanvullend pensioen’ op www.mypension.be burgers toe om een duidelijk en volledig overzicht te krijgen van hun aanvullend pensioen. Gedurende deze 10 jaar hebben de KSZ, SIGeDIS, de FSMA, de fiscale administratie, en de pensioeninstellingen samengewerkt om dit ‘onlinetool’ te ontwikkelen. De aangifte van gegevens door de pensioeninstellingen, de verwerking van de gegevens door SIGeDIS, de mededeling van de gegevens aan werkgevers, ondernemingen en burgers, maar ook aan de FSMA en de fiscus, doet verschillende vragen rijzen.

Het is op deze en vele andere vragen dat BePLA en IA|BE u een antwoord zullen geven tijdens dit seminarie...

Programma

Onder het voorzitterschap van Philippe Demol, IA|BE en Jan Van Gysegem, BePLA

13u30 : Onthaal
13u45 : Welkomstwoord door de voorzitters van BePLA en IA|BE
14u00 : De databank DB2P en de sociale controle door de FSMA door Henk Becquaert, lid van het directiecomité van de FSMA
14u40 : Wat zegt de rechtspraak over de juridische waarde van de informatie op het vlak van pensioenen (pensioenfiches, brochures, etc.) ? door Barbara Heylen, advocaat, Claeys & Engels
15u10 : Enkele juridische beschouwingen bij de nieuwe transparantie voor de aangeslotenen via mypension.be door Véronique Pertry, advocaat, Eubelius
15u40 : Vragen en antwoorden
15u45 : Pauze
16h15 : De verwerking en het mededelen van gegevens door SIGeDIS aan burgers, werkgevers, onderne-mingen, de FSMA, de fiscale administratie en pensioen-instellingen (te bevestigen) door Steven Janssen, algemeen directeur van SIGeDIS
16u55 : De gegevensstroom, het beheer van gegevens, de waarde van gegevens, de risico’s verbonden aan gegevens en de kennisgeving van gegevens in het kader van de gegevensbank DB2P door Ann Verlinden, actuaris, PensioPlus (te bevestigen), Philippe Demol, actuaris, AXA Belgium en Benoit Halbart, actuaris, AG Insurance
17u55 : Vragen en antwoorden
18u00 : Cocktail

Talen

De presentaties zullen afwisselend worden gegeven in het Frans en in het Nederlands. Elke spreker zal in zijn eigen taal spreken.

Punten

Actuarissen: 4 CPD
Advocaten: 4 punten OVB / OBFG (aangevraagd)

Deelnamekosten Bijdrage:

€ 150 voor leden van BePLA en IA|BE
€ 300 voor niet-leden  

Banque de données DB2P relative aux pensions complémentaires Qu’est-ce qui a changé ?

SLIDES

Auditoire KBC avenue du Port, 2 à 1080 Bruxelles

8 juin 2017 à 13h30

Depuis le 6 décembre 2016, 10 ans après la loi programme du 27 décembre 2006 instaurant la banque de données DB2P relative aux pensions complémentaires, le dossier en ligne ‘ma pension complémentaire’ sur www.mypension.be permet aux citoyens d’avoir une vue claire et complète de leur pension complémentaire. Pendant ces 10 années, la BCSS, SIGeDIS, la FSMA, l’Administration fiscale ainsi que les organismes de pension ont travaillé ensemble à la mise en place de cet outil. La déclaration des données par les organismes de pension, le traitement des données par SIGeDIS, la communication des données aux employeurs, aux sociétés et aux citoyens mais également à la FSMA et à l’Administration fiscale posent plusieurs questions.

C’est à ces questions et à d’autres que BePLA et l’IA|BE souhaitent vous apporter une réponse lors de ce séminaire…

Programme

Sous la présidence de Philippe Demol, IA|BE et Jan Van Gysegem, BePLA

13h30 : Accueil
13h45 : Mot de bienvenue par les Présidents de BePLA et de l’IA|BE
14h00 : La banque de données DB2P et le contrôle social par la FSMA par Henk Becquaert, membre du Comité de direction de la FSMA
14h40 : Que dit la jurisprudence concernant la valeur juridique de l'information en matière de pensions (fiches de pension, brochures, etc.) ? par Barbara Heylen, avocate, Claeys&Engels
15h10 : Quelques considérations juri- diques concernant la nouvelle transparence pour l’affilié à travers mypension.be par Véronique Pertry, avocate, Eubelius
15h40 : Questions-réponses
15h45 : Pause
16h15 : Le traitement et la commu-nication des données par SIGeDIS aux citoyens, aux employeurs, aux sociétés, à la FSMA, à l’Administration fiscale et aux organismes de pension (à confirmer) par Steven Janssen, directeur général de SIGeDIS
16h55 : Les flux de données, la gestion des données, la valeur des données, les risques liés aux données et la communication des données dans le cadre de la banque de données DB2P par Ann Verlinden, actuaire, PensioPlus (à confirmer), Philippe Demol, actuaire, AXA Belgium et Benoit Halbart, actuaire, AG Insurance
17h55 : Questions-réponses
18h00 : Cocktail

Langues

Les présentations auront lieu alterna-tivement en français et en néerlandais. Chaque orateur parlera dans sa propre langue.

Points

Actuaires : 4 points CPD
Avocats : 4 points OVB / OBFG (Reconnaissance sollicitée)

Frais de participation

Participation aux frais :
€ 150 pour les membres BePLA et IA|BE
€ 300 pour les non-membres