Toegevoegde waarde van de actuaris en de advocaat in de pensioenproblematiek in het kader van fusies en overnames | 8 november 2011

Bij fusies en overnames liggen de belangen van koper en verkoper (of van roofdier en prooi) vaak ver uit elkaar, om nog maar te zwijgen over de belangen van het personeel. De problematiek van de Employee Benefits en in het bijzonder van de pensioenen neemt hierin een belangrijke en gevoelige plaats, zowel tijdens als na de transactie. Op welke manier kunnen een actuaris en een advocaat, gespecialiseerd in pensioenen, bijdragen tot een verheldering van deze problematiek alsook een toegevoegde waarde leveren bij de transactie, zowel op financieel als op sociaal en reglementair vlak ? Het BePLA en het IABE wensen gedurende dit seminarie deze problematiek aan te kaarten om aldus een antwoord (trachten) te geven op de belangrijke vragen die zich stellen bij dergelijke verrichtingen.

In de praktijk

Praktische uiteenzettingen zullen om 17u30 van start gaan en afgerond worden omstreeks 19u30. Onthaal (met broodjes) is voorzien vanaf 17u00. Het event wordt afgesloten met een cocktail.

Sprekers

  • Arnaud Coibion & Elke Duden (Linklaters) Arnaud Coibion est avocat, associé au sein du cabinet Linklaters LLP où il pratique le droit des sociétés, entre autres pour les fusions & acquisitions. Il est l’auteur de nombreuses publications dans le domaine du droit des sociétés et du droit financier, dont un livre sur les conventions d'actionnaires (Ed. Larcier). Il est également maître de conférences à l'UCL, où il enseigne le droit des sociétés.
  • Elke Duden adviseert in arbeids-en pensioenrecht. Zij staat bedrijven bij bij herstructureringen en het harmoniseren van pensioenplannen na een overname. Zij verleent advies bij het prudentieel beheer van pensioenfondsen. Zij is auteur van publicaties waaronder het boek "Arbeidsrechtelijke, sociaal zekerheidsrechtelijke en pensioenaspecten bij bedrijfsovernames".
  • Stefaan Molders & Stephan Vamos (AON – Hewitt) Stefaan Molders is actuaris van de KULeuven. Hij is directeur bij Aon Hewitt Belgium en verantwoordelijk voor de actuariële ondersteuning in het kader van fusies en acquisities. Hij heeft ook gewerkt voor het Aon team voor fusies en acquisities te London. Stephan Vamos dirige le pôle fusions, acquisitions et transformation d'Aon Hewitt en Europe. Il a travaillé en Belgique, en Europe, aux Etats Unis et Chine. Il est actuaire et diplômé en finance et gestion (ULB) Casper Verbeek (General Electric) Na zo’n 20 jaar werkzaam te zijn geweest in Benefits consulting werkt Casper Verbeek nu reeds meer dan 6 jaar voor General Electric. Hij is verantwoordelijk voor alles wat Pensioenen aangaat in Emea ( M&A, USGAAP, pensioenfondsen, verzekerde plannen...). Hij combineert deze rol met zijn activiteiten inzake Multinational pooling.

Punten

Actuarissen : 2 punten
CPD Advocaten : 2 punten OVB (Erkenning aangevraagd))

Deelnamekosten

Deelname in de kosten : 50 €, te storten op rekeningnummer IA|BE : BE96 0010 8166 6905 Met referentie : IABE-BEPLA 8/11 + naam van de deelnemer.

Gelieve uw aanwezigheid te willen bevestigen per mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Programma

Verwelkoming door de Voorzitters van BePLA en het IABE

Inleiding (Casper Verbeek) : Praktisch geval waarbij een onderneming wordt gekocht van of verkocht aan een andere onderneming : Aan welke problemen dient men aandacht te besteden ?

Voor-fusie/verwerving (Arnaud Coibion en Stefaan Molders)

Bepaling van het transactieproces, identificatie van de spelers, flow chart.

Bepaling van de waarde van de « pensioenverplichting » (alsook van het internationaal impact) Intentiebrief, due diligence, ondertekening, afsluiting.

Na-fusie/verwerving (Elke Duden en Stephan Vamos)

Harmonisatie van de pensioenplannen.

Informatie : Communicatie. Terug naar het praktijkgeval (Casper Verbeek) : De angsten (van de koper, verkoper) en werden de verzoeken ingewilligd ?

Dans les opérations de fusions et acquisitions, les intérêts de l’acheteur et du vendeur (ou du prédateur et de la proie) sont souvent divergents. Sans compter les intérêts du personnel. La problématique des Employee Benefits et particulièrement des pensions occupe une place importante et sensible lors de la transaction et après celle-ci. Comment un actuaire et un avocat spécialisé dans les pensions peuvent apporter un éclairage utile et une valeur ajoutée dans la transaction, tant sur le plan financier que sur le plan social et règlementaire ? C’est ce que BePLA et l’IABE souhaitent aborder lors de ce séminaire afin de vous éclairer sur les questions importantes à traiter avec doigté lors de telles opérations.

En Pratique

Les exposés interactifs démarreront à 17h30 et se dérouleront jusque 19h30. Accueil (sandwiches) à partir de 17h. Un cocktail clôturera la manifestation.

Orateurs

  • Arnaud Coibion & Elke Duden (advokaten bij Linklaters) Arnaud Coibion est avocat, associé au sein du cabinet Linklaters LLP où il pratique le droit des sociétés, entre autres pour les fusions & acquisitions. Il est l’auteur de nombreuses publications dans le domaine du droit des sociétés et du droit financier, dont un livre sur les conventions d'actionnaires (Ed. Larcier). Il est également maître de conférences à l'UCL, où il enseigne le droit des sociétés.
  • Elke Duden adviseert in arbeids-en pensioenrecht. Zij staat bedrijven bij bij herstructureringen en het harmoniseren van pensioenplannen na een overname. Zij verleent advies bij het prudentieel beheer van pensioenfondsen. Auteur van publicaties waaronder het boek "Arbeidsrechtelijke, sociaal zekerheidsrechtelijke en pensioenaspecten bij bedrijfsovernames".
  • Stefaan Molders & Stephan Vamos (AON – Hewitt) Stefaan Molders is actuaris van de KULeuven. Hij is directeur bij Aon Hewitt Belgium en verantwoordelijk voor de actuariële ondersteuning in het kader van fusies en acquisities. Hij heeft ook gewerkt voor het Aon team voor fusies en acquisities te London. Stephan Vamos dirige le pôle fusions, acquisitions et transformation d'Aon Hewitt en Europe. Il a travaillé en Belgique, en Europe, aux Etats Unis et Chine. Il est actuaire et diplômé en finance et gestion (ULB) Casper Verbeeck (General Electric) Na zo’n 20 jaar werkzaam te zijn geweest in Benefits consulting werkt Casper Verbeek nu reeds meer dan 6 jaar voor General Electric. Hij is verantwoordelijk voor alles wat Pensioenen aangaat in Emea ( M&A, USGAAP, pensioenfondsen, verzekerde plannen...). Hij combineert deze rol met zijn activiteiten inzake Multinational pooling.

Points

Actuaires : 2 points
CPD Avocats : 2 points OVB (Reconnaissance sollicitée)

Frais de participation

Participation aux frais : 50 € , à verser au compte de l’IA|BE : BE96 0010 8166 6905 Avec la référence : IABE-BEPLA 8/11 + nom du participant.

Merci aussi de confirmer votre inscription par mail à This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programme

Mot de bienvenue par les présidents de BePLA et de l’IABE

Introduction (Casper Verbeek) : Cas pratique achat ou vente d’une entreprise à une autre : A quels problèmes dois-je faire attention ?

Pré-fusion/acquisition (Arnaud Coibion et Stefaan Molders) Détermination du processus de la transaction, identification des acteurs, flow chart. Détermination de la valeur de l’engagement « pension » (aussi impact international)

Lettre d’intention, due diligence, signing, closing Post- fusion/acquisition (Elke Duden et Stephan Vamos)

Harmonisation des plans de pension

Information : Communication Retour au cas pratique (Casper Verbeek) : Mes craintes (d’acheteur, de vendeur, de proie) et mes interrogations ont-elles été apaisées ?