10 jaar Wet Aanvullende Pensioenen | 18 juni 2013

De Wet op de Aanvullende Pensioenen van 28 april 2003 (WAP) viert haar 10de verjaardag.

Het moment bij uitstek om even terug te blikken op 10 jaar rechtspraak en rechtspraktijk.

Hoe werd de WAP concreet toegepast door onze hoven en rechtbanken?

Wat zijn de onduidelijkheden, interpretatieproblemen, discussiepunten, waarmee men in de praktijk geconfronteerd werd bij de toepassing van de WAP? En welke concrete oplossing werd daaraan gegeven?

Wat kunnen we leren uit 10 jaar toezicht door de FSMA op de toepassing van de WAP?

Wat zijn mogelijke denkpistes of suggesties voor de toekomst?

Na een inleiding door professor Frank Vandenbroucke, voormalig Minister van Pensioenen en initiatiefnemer van de WAP, zullen een aantal pensioenadvocaten op deze en andere vragen trachten een antwoord te geven ...

De deelnemers aan het seminarie zullen nadien ook een verslagboek ontvangen.

La loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (LPC) fête son dixième anniversaire.

C’est l’occasion de passer en revue dix années de jurisprudence et de pratique juridique.

Comment la LPC a-t-elle été appliquée concrètement par nos cours et tribunaux?

A quels problèmes d’interprétation, ambigüités et éléments de discussion ont été confrontés les praticiens dans le cadre de l’application de la LPC? Quelles solutions concrètes y ont été apportées?

Que peuvent nous apprendre les dix années de contrôle de l’application de la LPC par la FSMA?

Quelles sont les pistes de réflexion possibles pour l’avenir ?

Après une introduction de Frank Vandenbroucke, ancien ministre des pensions et instigateur de la LPC, certains avocats spécialisés en matière de pension répondront, entre autres, à ces questions....

Les participants au séminaire recevront également un syllabus par la suite.

 

9u30

Onthaal en verwelkoming
 Jan Van Gysegem - Voorzitter BePLA

9u45

Inleiding
Professor Frank Vandenbroucke
Voormalig Minister van Pensioenen

10u00

Aanvullend pensioen: een tango met drie
Véronique Pertry - advocaat Eubelius

10u40

Pauze

11u00

De ondraaglijke onveranderlijkheid van de pensioentoezegging
Ludo Vermeulen - advocaat Vermeulen Heylen Michiels De Graeve advocaten

11u40

Verworven reserves en dynamisch beheer
Caroline De Ridder - advocaat Claeys & Engels

12u20

Lunch

13u30

Inspraak van werknemers: moet iedereen een pensioenexpert zijn of hebben?
Overdrachten: veel variaties op eenzelfde thema
Alexander Vandenbergen - advocaat Lydian

14u10

Discriminatie: balanceren op een slappe koord?
An Van Damme - advocaat Claeys & Engels

14u50

Verjaring en bevoegdheid rechtbanken
Elke Duden - advocaat Linklaters

15u30

Pauze

15u50

Hoe hebben doel en strekking van de fiscale WAP-bepalingen 10 jaar overleefd?
Koen Van Duyse - advocaat Tiberghien

16u30

10 jaar toezicht door de FSMA op de toepassing van de WAP
Gerhard Gieselink - FSMA

17u10

Vragen en antwoorden

Slides NL

9h30
 
 Accueil
 Jan Van Gysegem - Président de BePLA
 
9h45
 
Introduction
 Frank Vandenbroucke - professeur à la KUL
 Ancien ministre des pensions

10h00

Pension complémentaire: un tango à trois
Véronique Pertry - avocat Eubelius

10h40

Pause

11h00

L'insupportable immuabilité des engagements de pension
Ludo Vermeulen - avocat Vermeulen Heylen Michiels De Graeve advocaten

11h40

Réserves acquises et gestion dynamique
Caroline De Ridder - avocat Claeys & Engels

12h20

Lunch

13h30

Participation des travailleurs: doit-on tous être ou avoir un expert en pension?
Transferts: beaucoup de variations autour d’un même thème
Alexander Vandenbergen - avocat Lydian

14h10

Discrimination: marcher sur une corde raide ?
An Van Damme - avocat Claeys & Engels

14h50

Prescription et compétence des tribunaux
Elke Duden - avocat Linklaters

15h30

Pause

15h50

Comment le but et la teneur des dispositions fiscales de la LPC ont-ils survécu pendant 10 ans?
Koen Van Duyse - avocat Tiberghien

16h30

10 ans de contrôle de l’application de la LPC par la FSMA
Gerhard Gieselink - FSMA

17h10

Questions - réponses

Slides FR