Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen | 16 december 2015

Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen

Beste BePLA-lid of sympathisant,

Uit doorgaans goed ingelichte bron hebben wij vernomen dat de regering nog voor het einde van het jaar een wet zou laten stemmen met diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen.

Het ontwerp zou bepalingen omvatten over:

  1. De rendementsgarantie (uitvoering akkoord van de sociale partners)
  2. Overlijdensdekking voor slapers (uitvoering akkoord van de sociale partners)
  3. Opname van het aanvullend pensioen ten vroegste op de vroegst mogelijke wettelijke pensioendatum 4. Verbod op gunstige anticipatiemaatregelen in aanvullende pensioenplannen.

We bespreken één en ander op een vergadering van de BePLA-leden op woensdag 16 december van 18 tot 20u bij Claeys & Engels, Vorstlaan 280, 1160 Brussel, gevolgd door een drink.

Philippe Demol van IA|BE zal een toelichting geven over punten 1 en 2, vanuit zijn visie als actuaris.

Jan Van Gysegem zal punten 3 en 4 toelichten.

Deelname is gratis voor BePLA-leden. Advocaten die bij vergetelheid in

2015 hun BePLA-lidmaatschap niet zouden hebben betaald, kunnen alsnog deelnemen mits betaling van de som van 75 EUR.

U kan zich inschrijven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Met vriendelijke groeten,

Voor BePLA

Elise Laeremans

Loi portant des dispositions diverses sur les pensions complémentaires

Chers membres de BePLA ou sympathisants,

De source sûre, nous avons appris que le gouvernement envisagerait de voter, encore cette année, une loi contenant des dispositions diverses sur les pensions complémentaires.

Le projet contiendrait des dispositions concernant:

  1. Le rendement garanti (en exécution de l’accord des partenaires sociaux) 2. La couverture décès pour les dormants (en exécution de l’accord des partenaires sociaux) 3. Le paiement de la pension complémentaire au plus tôt à la date de la pension légale 4. L’interdiction de disposition d’anticipation favorable dans les plans de pensions complémentaires

Nous discuterons de ces sujets lors de la réunion des membres de BePLA qui se tiendra le mercredi 16 décembre de 18h à 20h chez Claeys & Engels, Boulevard du Souverain n°280 à 1160 Bruxelles. La réunion sera suivie d’un drink.

Philippe Demol IA|BE nous exposera son point de vue d’actuaire à propos des points 1 et 2.

Jan Van Gysegem expliquera les points 3 et 4.

La participation est gratuite pour les membres BePLA. Les avocats, qui n’auraient pas encore payé en 2015 leurs cotisations au BePLA, pourront quand même participer à condition de payer la somme de 75 EUR.

Vous pouvez vous inscrire par mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Cordialement,

Pour BePLA

Elise Laeremans